به این مقاله امتیاز بدید

میزان گزاف گویی خود را کم کنید

میزان گزاف گویی خود را کم کنید

میزان گزاف گویی خود را کم کنید : زیاد بودن نرخ گزاف گویی شما، موجب آسیب رساندن به صفحات وب سایت شما، بحث ها و همینطور از همه مهم تر، موجب آسیب دی...