به این مقاله امتیاز بدید

کاربرد بازاریابی چابک (Agile marketing)

کاربرد بازاریابی چابک (Agile marketing)

دنیای بازاریابی با گفتگو از "بازاریابی چابک"، یک واژه از دنیای توسعه نرم افزاری که از تمایل به انجام بیشتر یا کمتر و سریعتر است، اما بدون فداکاری در ک...