Blog در سایت چیست ؟

Blog در سایت چیست ؟

بلاگ یک بخش از وب سایت می باشد که در آن ممطالب معمولا به ترتیب زمانی که نوشته شده اند منتشر می شوند و به ترتیب نوشته ها زیر یکدیگر قرار می گیرند .در...