صفحه Checkout چیست ؟

صفحه Checkout چیست ؟

صفحه Checkout چیست : در بسیاری از کشورهای دنیا خرید اینترنتی یک امر بسیار رایج است . جهت اطمینان طرفین از درستی مراحل خرید ، از صفحه ای به نام Checkou...