صفحه Contact در طراحی سایت : برای تجارت در اینترنت در ابتدا داشتن وب سایت که خود اعتبار در اینترنت می باشد ( در واقع برای تجارت الکترونیک مهمترین چیز برای اعتبار در اینترنت طراحی سایت است) بدون وب سایت در فضای مجازی هیچ اعتباری ندارید. حال داشتن وب سایت شاید بتواند اعتبار محصوب شود ولی اگر این سایت دارای صفحه contact نباشد هیچ اعتباری ندارد. در واقع می توانیم بدین صورت تشریح کنیم که طراحی سایت اعتبار اینترنت است و صفحه contact نیز اعتبار وب سایت است .

وجود صفحه contact در چه وب سایتهایی ضروری است

صفحه contact در واقع باید در تمام وب سایت ها وجود داشته باشد ولی برای سایت های شرکتی و فروشگاه ها دارای اولویت اول می باشد چرا که هر مشتری که وارد وب سایت می شود تا خریدی انجام دهد یا در مورد کلای خاص شرکت ها اطلاعاتی کسب کند حتما نیاز به این دارد که با شرکت تماس تلفنی داشته باشد. به هر حال با نبود این صفحه نباید به وب سایت اعتماد کرد.