در طراحی سایت ها خلاقیت حرف اول را میزند .هر سایت جدیدی که طراحی می شود باید با سایر سایت های طراحی شده تفاوت داشته باشد . کپی کردن از روی یک سایت و طراحی ساینتی جدید امری غیر اخلاقی است و علاوه بر آن می تواند موجب دلزدگی و کاهش مخاطبان سایت شود و بازدید کنندگان سایت را به فعالیت های مالک سایت بی اعتماد نماید . (کسی که در انتخاب سایت از دیگران تقلید می کند ف در هنگام امور کاری و تجاری چه عملکردی می تواند داشته باشد ؟)