روند طراحی سایت در اینتن بدین صورت است که در ابتدای کار چند طرح گرافیکی در فتوشاپ برای مشتری طراحی می شود ، پس از تایید یکی از طرح های ارائه شده کارفرما نظرات خود در باره طرح های ارائه شده را اعلام می نماید پس از دریافت نظرات کارفرما طراح گرافیک تغییرات مورد نظر را در طرح های گرافیکی داده و طرح نهایی تصویب می گردد.

پس از تصویب طرح نهایی طراحی سایت تبدیل طرح های گرافیکی به کد آغاز می گردد و در این مرحله برنامه نویسان اینتن طرح های گرافیکی را به کد های php یا asp  بسته به زبان مورد استفاده در سایت تبدیل می نمایند .