یک سایت ممکن است دارای هزاران مطلب گوناگون باشد. Unlimited menus به خاصیتی گفته می شود که به گونه ای به مطالب سایت نظم می بخشد. اگر برای هر مطلب یک منو در یک مجموعه و بخش در نظر بگیرید دسترسی کاربران به همه مطالب سایت شما میسر می شود. وجود منو در سایت باعث عدم سردرگمی کاربر و دسترسی به مطلب مورد نظر وی می شود. فرض کنید یک مطلب مهم را امروز در سایت قرار می دهید که ممکن است تا سالیان سال مورد استفاده کاربران واقع شود. اگر برای این مطلب منویی در نظر نگیرید کم کم و با اضافه کردن مطالب جدید این مطلب شما کمتر دیده می شود. پیشنهاد می شود برای هر مطلب در سایت خود منویی در نظر بگیرید و آنرا به درستی دسته بندی کنید تا مطالب شما همیشه در دسترس باشند. به طور مثال فرض کنید شما یک سایت آموزشی طراحی کردید و آموزش برنامه نویسی به زبان C را درون سایت خود قرار می دهید. شما می توانید با در نظر گرفتن یک منو برای این مطلب و قرار دادن آن در بخش آموزش > مجموعه آموزش کامپیوتر > مجموعه آموزش برنامه نویسی > آموزش برنامه نویسی به زبان C این مطلب را به طور دائمی قابل دسترس قرار دهید.