برای طراحی سایت باشگاه ها به نکات ویژه ای باید توجه شود .

باید ساعات کار باشگاه ، تلفن های تماس و آدرس همراه با نقشه باشگاه در سایت قرار گیرد .

همچنین لازم است براس شناخت بیشتر مشتری ، کلیه امکانات باشگاه و مجموعه ورزشی در سایت قرار گیرد. تصاویر دستگاه های ورزشی موجود درباشگاه و حتی تصاویری از کافه تریای کنار باشگاه و … می تواند در جلب مشتری موثر باشد .