وجود تصاویر به وب سایت ها رنگ و لعاب می دهد و در موارد لزوم مشتریان و بازدید کنندگان را با محصولات و فعالیت های شرکتی که برای آن سایتی طراحی شده است آشنا می سازد .

اماهمین تصاویر اگر با ابعاد نادرست و فرمت های اشتباه در سایت قرار گیرند سبب بهم ریختگی و کندی سایت خواهند شد . باید سعی نمایید در طراحی سایت از تصاویر کم حجم و باکیفیت است  که از ابعاد مناسبی برخوردار باشند .