طراحی بهارهونی

درباره

در راستای اهداف شرکت، در کنار تولید فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی، آموزش سبک زندگی سلامت محور بخش مهمی از رسالت این شرکت خواهد بود.