مشخصات کلی

طراحی سایت شرکت سرمایه گذاری هامون شمال

شرکت توسعه و مدیریت صبا در یک نگاه

  • بازوی اجرایی صندوق در فعالیت های اقتصادی
  • انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات .
  • استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری .
  • سرمایه گذاری در انواع فلزات .
  • تشکیل و تاسیس انواع شرکتها و معاملات سهم الشرکه انواع شرکتها و مشتقات آنها .
  • سرمایه گذاری در سپرده ، اوراق مشارکت ، انواع اوراق صکوک و سایر اوراق بهادار .
  • بررسی ، مطالعه ، ایجاد ، توسعه ، راه اندازی ، مشارکت و سرمایه گذاری در انواع طرحها و پروژه های تولیدی .

طراحی سایت شرکت سرمایه گذاری هامون شمال