طراحی سایت صندوق حمایت از توسعه

درباره طراحی سایت صندوق حمایت از توسعه

صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی با توجه به نیاز بخش و پیگیری های مستمر سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی و شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شل گرفت.

بعد از بررسی و تحقیقات و اقدامات در تدوین اسناد تاسیس صندوق مجمع موسس صندوق با حضور ۳۱ شرکت از شرکت های دانش بنیان فعال در بخش کشاورزی و اساسنامه و اسناد قانونی صندوق به تصویب مجمع عمومی موسس رسید.

شرکت اینتن در راستای خدمات طراحی خود با استفاده از الگوریتم های روز دنیا طراحی صندوق حمایت از توسعه را بر عهده گرفته و سایت را به اتمام رسانده است.