مشخصات کلی

  • آدرس دامنه
    shahrefarang.com
  • چک لیست کلی:
    •  تحلیل و بررسی
    • آماده سازی و چیدن استراتژی
    • افزایش ورودی

آژانس شهر فرنگ

سعی شهرفرنگ بیشتر پرداختن به بخش هایی از فرهنگ ایرانی است که گاهی عامدانه و گاهی غیرعمد و از سر بی توجهی از چشم ها پنهان مانده اند: چیزهایی از زندگی روزمره از نادیده انگاشته شده اند و اتفاقاتی که گذشت زمان آن ها را به فراموشی سپرده است.