مشخصات کلی

  • آدرس دامنه
    borna.news
  • چک لیست کلی:
    •  تحلیل و بررسی
    • آماده سازی و چیدن استراتژی
    • افزایش ورودی

خبرگزاری برنا نیوز

برنا نیوز جز خبرگذاری های شناخته شده کشور میباشد که تقریبا در تمامی زمینه ها اخبار کشور و خارج رو پوشش قرار میدهد