مشخصات کلی

  • آدرس دامنه
    zoomtech.org
  • چک لیست کلی:
    •  تحلیل و بررسی
    • آماده سازی و چیدن استراتژی
    • افزایش ورودی

مجله خبری و تکنولوژی زوم تک

وبسایت و مجله خبری زوم تک فعالیت خود را از سال 92 آغاز کرده است و در زمنیه ای تکنولوژی های جدید همانند؛ موبایل، تبلت و دستگاه های دیجیتال و نرم افراز ها تولید محتوا میکند