نوشتن آدرس صفحه مناسب

بهینه سازی آدرس صفحات (url) در طراحی سایت

url-small

یکی از مؤلفه های مهم و تاثیر گذار در سئو،آدرس صفحه یا همان url است که در بسیاری از موارد به دلیل عدم رعایت قوانین مربوط به آن در طراحی سایت،افراد از ت...