افکت پاراکس افکتی جذاب است که مشخصا مخصوص وب سایت هایی است که دارای صفحات کم با بازدید کننده زیاد است . به این صورت که با اسکرول صفحه یا حرکت ماوس روی صفحه ، افکت هایی در توصویر  اتفاق می افتد .

پارالکس به صفحات سایت عمق و زیبایی می بخشد و حس کنجکاوی بازدیدکنندگان سایت را تحریک میکند و آنان را تشویق می نماید که تا پایان ساییت را مشاهده و مطالعه نمایند .