Parallaxچیست ؟

Parallaxچیست ؟

پارالاکس به معنی اختلاف دید و همچنین انطباق دادن است . پارالکس در وب سایت به نوعی از طراحی گفته می شود که در آن بارحرکت ددن ماوی یا کلیک کردن روی چیزی...