پارالاکس به معنی اختلاف دید و همچنین انطباق دادن است . پارالکس در وب سایت به نوعی از طراحی گفته می شود که در آن بارحرکت ددن ماوی یا کلیک کردن روی چیزی اتفاقات از پیش تعیین شده ای مثل حرکت اشیا ، تغییر زاویه دید ، حرکت اشیا برعکس جهت حرکت ماوس و… رخ می دهد .

استفاده درست از پارالاکس مطلب بسیار مهمی است و نباید در آن زیاده روی شود چراکه موجب حواس پرتی بازدیدکنندگان سایت می شود .