افزودن بخش “تازه ها” به طراحی سایت برای کسب رضایت بیشتر کاربران

افزودن بخش "تازه ها" به طراحی سایت برای کسب رضایت بیشتر کاربران

مطالب دسته اول و اخبار داغ و جدید همواره مورد توجه کاربران اینترنتی در طراحی سایت خبری یا غیرخبری بوده است.تازه ها همیشه به خبر مربوط نمی شوند، بلکه ا...