به این مقاله امتیاز بدید

jQuery در طراحی سایت

jQuery در طراحی سایت

هدف اصلی  jQuery در طراحی سایت آسان تر کردن استفاده از کد های  JavaScript بر روی وب سایت ها می باشد.تمرکز اصلی jQuery در طراحی سایت استفاده صحیح و هرچ...