لینک دهنده ها در سئو سایت از آدرس هایی با دید SEO بالا به طور قابل توجهی با ارزش تر هستند.

سئو سایت

در معرفی این بخش ، لازم است ابتدا اصطلاح "دید SEO" ( SEO Visibility ) توضیح داده شود. این متریک که از آن بعنوان "Visibility" یا "دید" یاد می شود و ریش...