ای نماد چیست ؟

ای نماد چیست

با افزایش میزان طراحی سایت فروشگاهی و یا هر نوع وب سایت که به نوعی اطلاعاتی از کاربران طلب می کند، زمینه و مجال برای کلاهبرداران اینترنتی نیز باز می ش...